Directory

All

A | B | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | P | R | S | T | W
Name Office Phone Number E-mail Address
Sankar Nair ES&T 2224 (404) 894-4826 sankar.nair [at] chbe.gatech.edu
Athanasios Nenes ES&T 3258 (404) 894-9225 thanos.nenes [at] chbe.gatech.edu
Eric Neville ES&T 1201 (404) 894-4136 eric.neville [at] chbe.gatech.edu
Nga Lee (Sally) Ng ES&T 2222 (404) 385-2148 ng [at] chbe.gatech.edu